ત્યાં દીવા કરો !

જ્યાં શક્યતા દેખાય,ત્યાં દીવા કરો
જ્યાં માર્ગ અવરોધાય,ત્યાં દીવા કરો

મળતાં નથી અવસર અનેરાં હરવખત
મન સહેજપણ મૂંઝાય,ત્યાં દીવા કરો

તડકો જ આપે છે સમજ છાંયા વિષે
વાતાવરણ બદલાય,ત્યાં દીવા કરો !

છે લક્ષ્ય કેવળ આપણું-ઝળહળ થવું
અંધારપટ ઘેરાય,ત્યાં દીવા કરો !

સમજણ હશે ત્યાં અર્થ વિસ્તરતો જશે
પણ,ગેરસમજણ થાય,ત્યાં દીવા કરો !

ઈશ્વર ગણાંતું સત્ય ,અપરંપાર છે
માણસપણું રૂંધાય,ત્યાં દીવા કરો !

ચાલ્યા કરો,તો ઝંઝરી રણક્યા કરે
પગલાં વિસામો ખાય ત્યાં દીવા કરો !

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૯

One Response to “ત્યાં દીવા કરો !”

  1. ઈશ્વર ગણાંતું સત્ય ,અપરંપાર છે
    માણસપણું રૂંધાય,ત્યાં દીવા કરો !

    YOU ARE NEW YET PRO !!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: