નથી મળતાં !

નજીવા કારણોસર, કોઇ પણ કારણ નથી મળતાં
ગળે ઉતારવા, સધ્ધર ખુલાસા પણ નથી મળતાં !

ન આપે દુશ્મનોને પણ,ખુદા આવી દશા છેલ્લે
હતાં ઘરમાં છતાં, ઘરનાં ગણાતા જણ નથી મળતાં !

વિચારી રાખવા પડશે પ્રથમ પગલે,બધાં પાસા
ખરેટાણે નહીંતર ક્યાંય, રસ્તા પણ નથી મળતાં !

અસંભવ ક્યાં હતું, હું પણ કરી લઉં સર ગગન આખું
અહીં, બે પાંખ દેનારા સહારા પણ નથી મળતાં !

ખબર નહીં કઈ વકલનું ઝેર ઊછરે છે, મનુષ્યોમાં
અસર તો થાય છે પણ, કોઇનાં મારણ નથી મળતાં !

વિષય નાજુક હતો, એથી ય નાજુક નીકળી ચર્ચા
હતાં અંગત અમે,એ વાતનાં તારણ નથી મળતાં !

ન આવી જિંદગી માફક, ફળ્યું નહીં મોત પણ અમને
મર્યા,તો ઢાંકવા શબને, હવે ખાપણ નથી મળતાં !

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૮ 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: