થઈ ગયો

અકબંધ ઘરનાં દ્વારજેવો થઈ ગયો
એક શખ્સ,બારોબાર જેવો થઈ ગયો

પર્યાય થઈ ગઈ જિંદગી,પ્રશ્નાર્થનો
ઉત્તર વિષે,નાદાર જેવો થઈ ગયો

અનહદ ગણીં,એ લાગણી ઓછી પડી
સંબંધ,કારોબાર જેવો થઈ ગયો

ભરતી પછીની ઓટ આંજી આંખમાં
ખારાશ વચ્ચે,ક્ષાર જેવો થઈ ગયો

અસ્તિત્વ ચકરાવે ચડ્યું,એ રીતથી
ગઈકાલનાં અખબાર જેવો થઈ ગયો

સપનાં,વમળની જેમ ઘૂમરાતાં રહ્યાં
ખુદ,ફીણનાં અંબાર જેવો થઈ ગયો

નીકળ્યો નહીં એકેય રીતે અર્થ કઈં
‘ને,અર્થહીન ઉચ્ચાર જેવો થઈ ગયો


ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૨૧

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: