બેઠો છું !

તૈયારી કરવા બેઠો છું
ઢોળીને, ભરવા બેઠો છું !

પ્રગટાવી દીવો અદકેરો
ભીતર, ઉતરવા બેઠો છું  !

પગલાં,પગરવ,અટકળ લઈને
રસ્તો, ચીતરવા બેઠો છું  !

વેરણ-છેરણ પડછાંયા પર
તડકો પાથરવા બેઠો છું !

જાણું છું પરપોટો છું, પણ
સૂરજ સંઘરવા બેઠો છું !

અધકચરી સમજણનું શ્રીફળ
ઈશ્વરને ધરવા બેઠો છું !

ગોઝરી ઘટના જેવો, હું
અવસર નોતરવા બેઠો છું!!!


ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૩૧

Advertisements

2 Responses to “બેઠો છું !”

  1. જાણું છું પરપોટો છું, પણ

    સૂરજ સંઘરવા બેઠો છું !

  2. ગોઝરી ઘટના જેવો, હું
    અવસર નોતરવા બેઠો છું!!!

    greaaat….!!

    pls. kindly put gujarati type pad ?!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: